tami forest

פרסומים

תודה ליקי שגיא מהמרחב הקליני ששלח לנו את השיר המדוייק הזה

Screenshot_2015-07-23-08-14-16~2~2

האלפון של הפסיכואנליטיקאים החברים בשדה הלאקאניאני הבינלאומי.

rep

repertoire2010

 

הקדמה ופרק מהספר "מלאכת הטיפול הלאקאניאני" / ד"ר יהודה ישראלי. (רסלינג 2014) באתר בטיפולנט

craft

מאמר: "מועקת הסינגולריות: מהפכת שיתוף המידע כסימפטום חברתי" / ד"ר יהודה ישראלי (פסיכולוגיה עברית 2013)

 

singularity

 

"הפילוסופיה והפסיכואנליזה של ז'אק לאקאן" מאת דניאל אפרתי וד"ר יהודה ישראלי (האוניברסיטה המשודרת-מודן 2010)

philo psy